Voorgeschiedenis

Begin 2009 besloten we het werk waarmee Joanne begonnen was voort te zetten in een project. Omdat we ons toen richtten op de kinderen die Joanne ondersteunde, noemden we het Joanne’s kinderen in Oeganda. In de loop van de jaren daarna hebben we onze activiteiten uitgebreid naar anderen die onze hulp konden gebruiken, naar scholen en naar dorpen. Daardoor kregen we als project behoefte aan een meer formele status. In maart 2015 hebben we de Joanne Foundation opgericht, een stichting waarin al onze activiteiten een plek hebben.

Kernwaarden

De Joanne Foundation kenmerkt zich door de volgende kernwaarden:

 • Kleinschalig
 • Communicatief dichtbij
 • Vraaggestuurd
 • Transparant
 • Duurzaam

Kleinschalig: We houden onze actieradius beperkt, zodat we persoonlijk betrokken kunnen blijven en door middel van de informatie van onze contactpersonen precies weten wat er gebeurt.

Communicatief dichtbij: door de kleinschaligheid en de sterke banden met onze contactpersonen zijn we in staat te communiceren via korte lijnen en nauw overleg, bijvoorbeeld ook met de dorpshoofden.

Vraaggestuurd: De coördinator en de dorpshoofden geven aan waar knelpunten liggen en waar hulp nodig is. Zij hebben de regie, wij monitoren. Wij komen geen oplossingen aandragen voor problemen die zij niet hebben.

Transparant: Wij zijn helder over alle inkomsten en uitgaven en verantwoorden ons hierover jaarlijks op onze website. We garanderen dat er niets aan de strijkstok blijft hangen.

Duurzaam: Wij werken aan resultaten op de lange termijn, door ons te richten op zelfvoorzienendheid, zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid. We maken onszelf overbodig door de mensen in Oeganda in hun eigen kracht te zetten. Zo financieren we het onderwijs van de kinderen tot ze een vakdiploma behaald hebben en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, en ondersteunen we lokale initiatieven en de opzet van kleine economische activiteiten (winkeltje, groentetuin).

Uiteraard laten we ons ook leiden door wat Joanne gedaan zou hebben.

Doelstellingen

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling: “De Stichting heeft ten doel het initiëren, faciliteren en ondersteunen van projecten in Oeganda die de kansarme bevolking het perspectief bieden op een betere toekomst. Deze projecten betreffen o.a. scholing/onderwijs, gezondheidszorg alsmede de versterking van de lokale economie”.

Op basis van de kernwaarden werkt de Joanne Foundation aan de volgende doelstellingen, waarbij zij de inspanningsverplichting op zich neemt te doen wat daarmee verband houdt of ervoor bevorderlijk is:

Onderwijs en taalontwikkeling

 • Oegandese kinderen volgen een onderwijsprogramma en behalen een vakdiploma.
  De Stichting organiseert, faciliteert en biedt financiële ondersteuning.
 • Oegandese kinderen hebben de mogelijkheid leesprogramma’s te volgen ter bevordering van de taalontwikkeling.
  De Stichting voorziet scholen van boeken, heeft Joanne’s Library opgezet en werkt samen met My Book Buddy.

Gezondheid

 • Medewerkers en kinderen beschikken over maximale medische voorzieningen om zich optimaal te kunnen ontplooien.
  De Stichting vergoedt alle medische kosten van de Oegandese medewerkers en van de kinderen die in het programma zijn opgenomen.
 • De gezondheidszorg in de regio Ndegeya ontwikkelt zich naar een steeds hoger niveau.
  De Stichting faciliteert en financiert de gezondheid bevorderende voorzieningen, zoals de bouw van een kliniek, de aanstelling van 2 verpleegkundigen en een arts, sanitatieprogramma’s (latrines, pompen, watertanks) en preventiemaatregelen.
 • Personen die medische zorg nodig hebben ontvangen, mits hierdoor de medische behandeling wordt ondersteund en de genezing wordt bevorderd, voedselpakketten.
  De allerarmste gezinnen, die zelf niet in staat zijn aan voldoende voedsel te komen, ontvangen met enige regelmaat een voedselpakket.

Economische situatie

 • Kleinschalige projecten en initiatieven die de lokale economie en de economische situatie van de lokale bevolking versterken, zijn hiertoe organisatorisch en financieel in staat.
  De Stichting ondersteunt dergelijke initiatieven.

Werving van gelden

De Stichting is volledig afhankelijk van giften vanuit fondsenwerving, opbrengsten van diverse acties en van vaste en incidentele donateurs. Het totaal aan donaties bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven.

We onderhouden de bestaande contacten met de donateurs en organisaties actief, onder andere met een Nieuwsbrief, via de website www.joannefoundation.nl en via de Facebook-pagina “Joanne Foundation”.

De Stichting is opgericht op 2 maart 2015 en heeft een ANBI-status.

Beheer en besteding van gelden

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften en door andere baten en wordt beheerd door de penningmeester.

De stichting heeft drie rekeningen bij de Rabobank: twee rekeningen-courant en een spaarrekening. Van een van de rekeningen-courant heeft de coördinator in Oeganda, mr. Katuusi Apollo, een bankpas. Hierop wordt het van tevoren afgesproken bedrag voor een specifiek doel overgemaakt; hij kan dit bedrag opnemen en voor dit doel besteden. De coördinator legt maandelijks schriftelijk verantwoording af van de besteding van de opgenomen gelden.

De Stichting streeft ernaar om jaarlijks een continuïteitsreserve te hebben, waarmee voor een jaar de vaste uitgaven zeker gesteld kunnen worden.

Voor de jaarlijkse werkbezoeken van enkele bestuursleden aan Oeganda worden de reiskosten voor een deel vergoed. Veelal zijn er door donateurs specifiek voor dit doel geoormerkte giften gedaan.

De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten, koersverschillen, kosten voor beheer en onderhoud van de website, portokosten en drukkosten van het foldermateriaal.

De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een vergoeding voor hun diensten.

Jaarlijks legt de penningmeester van de Stichting financiële verantwoording af door middel van het publiceren van het financieel jaarverslag op de website van de Stichting.

Verschillende documenten