Project Description

Toen wij begin 2009 het werk gingen voortzetten waarmee Joanne was begonnen, hebben we ons in eerste instantie op de kinderen gericht die Joanne ondersteunde en werd ons project ‘Joanne’s kinderen in Oeganda’ genoemd. Maar omdat we  in de loop der jaren onze activiteiten wat uitgebreid hebben, kregen we ook de behoefte aan een meer formele status van onze activiteiten en hebben we in maart 2015 een stichting opgericht: de Joanne Foundation.

De werkwijze verschilt niet veel van de manier waarop  in de eerste zes jaar gewerkt is, maar het geheel heeft nu een wettelijke basis en de stichting kon nu ook een ANBI regeling aanvragen, wat voor de sponsors gunstiger is.
De werkwijze van de Joanne Foundation kenmerkt zich door de volgende sleutelwoorden: kleinschalig, beheersbaar, korte lijnen, goede communicatie, nauw overleg, transparantie en geen strijkstok.
We richten ons in eerste instantie op de kinderen die in het programma zijn opgenomen en financieren het onderwijs van deze kinderen tot het moment dat ze een vakdiploma behaald hebben. Daarmee zijn ze in staat om een baan te zoeken en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. We streven ernaar dat de kinderen en de gezinnen niet afhankelijk zijn van onze hulp: we willen ze ondersteunen, totdat ze in staat zijn om zichzelf te redden.

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling: “De Stichting heeft ten doel het initiëren, faciliteren en ondersteunen van projecten in Oeganda die de kansarme bevolking het perspectief bieden op een betere toekomst. Deze projecten betreffen o.a. scholing/onderwijs, gezondheidszorg alsmede de versterking van de lokale economie”

In de statuten van de oprichtingsakte van de stichting Joanne Foundation staan de doelen als volgt omschreven:

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. het organiseren, faciliteren en financieel ondersteunen van scholings- en opleidingsprogramma’s ten behoeve van Oegandese kinderen, tot en met het behalen van een vakdiploma;
  2. het financieel ondersteunen van bibliotheken en / of speel-o-theken, teneinde de taalontwikkeling van Oegandese kinderen te bevorderen;
  3. het afsluiten van ziektekostenverzekeringen ten behoeve van de in een leerprogramma opgenomen personen alsmede het zo nodig financieren van de kosten van een medische behandelingen, voor zover deze kosten buiten de dekking van de verzekering vallen;
  4. het faciliteren en financieren van gezondheid bevorderende voorzieningen, zoals sanitatieprogramma’s;
  5. het verstrekken van voedselpakketten aan personen die medische zorg nodig hebben, voor zover hierdoor de medische behandeling wordt ondersteund en de genezing wordt begunstigd;
  6. het initiëren en financieel ondersteunen van kleinschalige projecten en initiatieven ter versterking van de lokale economie, danwel ter verbetering van de economische situatie van de lokale bevolking;
  7. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

We hebben bovenstaande doelstellingen vertaald naar concrete actieplannen in ons beleidsplan.

Voor stichtingen met een ANBI status is het verplicht bepaalde gegevens via internet te publiceren. Deze gegevens, o.a. over het beloningsbeleid, zijn opgenomen in ons beleidsplan.

Hieronder een overzicht met de link naar genoemde documenten:

*De begroting voor 2017: begroting-joanne-foundation-2017

* Financiële verantwoording 2016: jaarrekening-joanne-foundation-2016

* Het beleidsplan voor 2016: beleidsplan Joanne Foundation 2016

* De begroting voor 2016: begroting Joanne Foundation 2016

* Financiële verantwoording 2015:  financiële verantwoording Joanne Foundation 2015

* Jaarverslag 2015: Jaarverslag Joanne Foundation 2015

* Het beleidsplan 2015 :  beleidsplan JF maart 2015

* De begroting 2015 : begroting JF 2015